Se xa es cliente de
R
contacta no  1449
cerrar
política de protección de datos

 1. Responsable do tratamento dos datos

  O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de Datos Persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os Datos Persoais. Para os efectos da presente Política de Privacidade, os corresponsables do tratamento dos Datos Persoais son:

  • BYSIDECAR, S.L.
   NIF: B-70466057
   Dirección postal: Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña)
   Correo electrónico: hello@bysidecar.com
 2. Obxecto da Política de Privacidade

  O obxecto da presente política de privacidade é informarlle no relativo ás normas que rexerán o tratamento dos datos de carácter persoal que facilitasen a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U mediante a web www.contratar-rcable.es (en diante “A Web”).
  Mediante esta Política de Privacidade a nosa intención é informar os usuarios sobre a recompilación e tratamento de datos persoais que leva a cabo o responsable da Web, os fins para os que utilizamos os datos e as formas en que se xestionan tales datos, en estrito cumprimento co principio de transparencia en virtude da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPD”), así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulación destes datos ("RGPD"). Para estes efectos, os responsables do tratamento dos datos persoais son Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, e os datos de contacto atópanse recollidos na Sección de Identificación do responsable desta Política de Privacidade.

 3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

  Os datos que Vde. facilita a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, teñen como finalidade:

  • Poder xestionar a súa petición e prestación de servizos proporcionada a través da Web;
  • Enviarlle información por calquera medio, incluído o correo electrónico e/o medio equivalente, sobre servizos adecuados e personalizados que Vde. solicite en cada momento;
  • Manterlle informado, por calquera medio de comunicación electrónica, daquelas ofertas, novidades e promocións comerciais de terceiras entidades, incluíndo a análise e a formación de perfís e, en xeral, a realización de accións comerciais, de promoción e/o márketing relacionadas con provedores de transportes, telecomunicacións, alimentación, actividade enerxética, deportes, seguros, servizos inmobiliarios, financeiros e bancarios así como de gran consumo, alimentación e retail, co fin de ofrecerlle os seus produtos ou servizos e realizar ofertas comerciais, a condición de que Vde. marcase o check legal autorizando o envío das devanditas comunicacións comerciais
  • Aquelas actividades propias do obxecto social dos responsables do tratamento.
 4. Consentimento do usuario

  O envío dos datos mediante o seu rexistro nos nosos formularios, mediante o uso de mensaxes de correo electrónico ou outro medio, proporciónanos voluntariamente a súa información. Dita información pode incluír o seu nome, comentarios, opinións, a dirección de correo electrónico ou o teléfono. O Usuario garante que os datos persoais facilitados a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. son veraces e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación dos mesmos, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. Respecto a aquela información que sexa remitida por menores de idade, será requisito imprescindible que o remitente obtivese previamente o consentimento paterno, do titor ou do legal representante para que os datos de carácter persoal poidan ser obxecto de tratamento automatizado.

 5. Transmisión de datos

  Para cumprir coas finalidades sinaladas na presente Política de Privacidade, é necesario que compartamos os seus datos persoais a entidades pertencentes ao grupo empresarial do que forma parte BYSIDECAR, así como a terceiras entidades (destinatarios) no caso de que:

  • Vostede proporcionase o seu consentimento explícito para un ou máis fins específicos segundo o art. 6.1.a) do RGPD.
  • A divulgación segundo o art. 6.1.f) do RGPD sexa necesaria para a aseveración, exercicio ou defensa de reclamacións xudiciais.
  • Para o caso no que exista unha obrigación legal para a divulgación segundo o art. 6.1.c) do RGPD.
  • Sexa legalmente permisible e necesario para cumprir coas obrigacións contractuais segundo o art. 6.1.b) do RGPD.
  • Naqueles supostos nos que BYSIDECAR contrate os servizos de terceiros, os seus datos persoais poderán ser tratados por un encargado do tratamento.

  Non se producirá a transmisión dos seus datos persoais con fins distintos aos enumerados anteriormente Sen prexuízo do anterior, informámoslle que as referidas entidades atópanse situadas no Espazo Económico Europeo, polo que a transferencia de datos persoais estará baixo un nivel de protección de datos seguro e garantindo a confidencialidade dos mesmos.

 6. Conservación dos teus datos.

  BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. unicamente conservarán e tratarán os datos dos Usuarios mentres permanezan as finalidades para as que foron solicitados e, en calquera caso, ata o vencemento dos prazos legalmente establecidos. O tratamento dos datos para a remisión de comunicacións informativas realizarase mentres o Usuario non revogue o seu consentimento e mentres permanezan inalterados os fins para os cales se solicitaron devanditos datos de carácter persoal. Posteriormente, procederase ao bloqueo dos datos de carácter persoal, que permanecerán a disposición exclusiva dos xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as autoridades competentes para a esixencia de posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición das mesmas. Cumprido o citado prazo, BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. procederán á supresión dos datos.

 7. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e supresión

  O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, portabilidad e supresión ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a Bysidecar, S.L., A/A: Departamento de protección de datos, Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña) ou ben á nosa dirección de correo electrónico: lopd@bysidecar.com Así mesmo, infórmase os Usuarios que teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) no caso de que consideren vulnerados os seus dereitos.

 8. Tamén recibimos información técnica cando usa os nosos servizos

  Actualmente cando usa un sitio web, unha aplicación móbil ou outro servizo da internet, case sempre se crea e rexístrase determinado tipo de información de maneira automática. A continuación, informámoslle dalgúns tipos de información que recompilamos canto Vde. Utiliza este sitio web:

  • Datos de rexistro: Cando navegas pola nosa páxina web os nosos servidores rexistran automaticamente información (“datos de rexistro”), que inclúe os datos que envía o seu navegador cada vez que visitas un sitio web.
  • Estes datos de rexistro poden incluír a túa dirección de protocolo da internet, as direccións das páxinas web que visitases e que tiñan contidos de Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., o tipo de navegador e a súa configuración, a data e hora da petición, como utilizaches a web e os datos contidos en cookies.
  • Datos de cookies: Segundo o modo en que accedas aos nosos produtos, poderiamos usar cookies (“un pequeno arquivo de texto que envía o teu computador cada vez que visitas o noso sitio web”), ou ben algunha tecnoloxía similar para almacenar datos de rexistro. Cando usamos cookies, poden ser de “sesión” (permanentes activas ata que se pecha o navegador) ou “persistentes” (están activas ata que Vde. ou o navegador as borra). Un exemplo, poderiamos usar cookies para almacenar as túas preferencias de idioma ou outros axustes, de forma que non sexa necesario configuralos cada vez que visites a Web.
  • Podes obter máis información detallada sobre o uso que facemos das cookies na seguinte ligazón https://www.contratar-rcable.es/cookies.
  • Información do dispositivo: Ademais de rexistrar datos, tamén poderiamos recompilar información achega do dispositivo co que accedes á Web, como o tipo, a súa configuración, a súa identificación única, o sistema operativo que utilizas ou datos sobre bloqueos. A recompilación deste tipo de información adoita depender do tipo de dispositivo que utilices e da súa configuración. A información é diferente se utilizas un Mac, un PC, un Iphone ou un teléfono Android. Para saber o tipo de información que nos envía o teu dispositivo, podes consultar as políticas do fabricante do dispositivo ou do provedor de software.
 9. Seguridade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, adoptan os niveis de seguridade requiridos pola normativa vixente en materia de protección de datos en cada momento, é dicir, as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros. Respecto a calquera tipo de dúbida ou controversia relativa á nosa política de privacidade de datos pode poñerse en contacto connosco dirixíndose a calquera das direccións postais e/o electrónicas indicadas no apartado de identificación dos responsables do tratamento.

 10. Modificacións da política privacidade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U poderán cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web. O feito de continuar navegando por www.contratar-rcable.es despois da entrada en vigor dos referidos cambios entenderase como a súa aceptación da política así modificada. No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notificarémolo de maneira máis destacada ou solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifica a lei.

 11. Lei Aplicable e Foro

  Este Sitio web e as condicións contidas nesta Política de Privacidade réxense pola lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa ou conflito derivado ou relacionado co acceso e a utilización do Sitio web, ou da interpretación e cumprimento das mencionadas condicións as partes sométense á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.