Se xa es cliente de
R
contacta no  1449
llámanos
te llamamos
GRATIS
te llamamos
GRATIS

¿quieres contratar?

te llamamos ahora

gratis

De luns a venres de 9 a 21h
e os sábados de 9 a 14h

 

se queres, escolle a que hora queres que te chamemos

debes aceptar la política de privacidad

En R vamos a tratar tus datos para contactar contigo con fines comerciales. Siempre podrás acceder a ellos o retirarnos tu consentimiento. Más Info en política de privacidad.

¡hola!

Somos el servicio de contratación de R

Gracias por darnos tu teléfono. Te estamos llamando desde el

666666666

¡Somos rápidos!, ¿eh? 😜

bienvenido al servicio de contratación de r

Nos pillas fuera de horario. Te llamaremos en breve desde el número:

666666666

Si quieres, graba nuestro teléfono para identificarnos

¡entendido!

te llamaremos desde el número

666666666

Puedes grabar nuestro teléfono para identificarnos

¡gracias!

ya hemos guardado tu número

En breve verás en tu pantalla el número

666666666

Prometido: ¡En breve! 😜

¡gracias!

ya hemos guardado tu número

En breve verás en tu pantalla el número

666666666

Prometido: ¡En breve! 😜

cerrar
política de protección de datos

 1. Responsable do tratamento dos datos

  O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de Datos Persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os Datos Persoais. Para os efectos da presente Política de Privacidade, os corresponsables do tratamento dos Datos Persoais son:

  • BYSIDECAR, S.L.
   NIF: B-70466057
   Dirección postal: Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña)
   Correo electrónico: hello@bysidecar.com
 2. Obxecto da Política de Privacidade

  O obxecto da presente política de privacidade é informarlle no relativo ás normas que rexerán o tratamento dos datos de carácter persoal que facilitasen a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U mediante a web www.contratar-rcable.es (en diante “A Web”).
  Mediante esta Política de Privacidade a nosa intención é informar os usuarios sobre a recompilación e tratamento de datos persoais que leva a cabo o responsable da Web, os fins para os que utilizamos os datos e as formas en que se xestionan tales datos, en estrito cumprimento co principio de transparencia en virtude da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPD”), así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulación destes datos ("RGPD"). Para estes efectos, os responsables do tratamento dos datos persoais son Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, e os datos de contacto atópanse recollidos na Sección de Identificación do responsable desta Política de Privacidade.

 3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

  Os datos que Vde. facilita a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, teñen como finalidade:

  • Poder xestionar a súa petición e prestación de servizos proporcionada a través da Web;
  • Enviarlle información por calquera medio, incluído o correo electrónico e/o medio equivalente, sobre servizos adecuados e personalizados que Vde. solicite en cada momento;
  • Manterlle informado, por calquera medio de comunicación electrónica, daquelas ofertas, novidades e promocións comerciais de terceiras entidades, incluíndo a análise e a formación de perfís e, en xeral, a realización de accións comerciais, de promoción e/o márketing relacionadas con provedores de transportes, telecomunicacións, alimentación, actividade enerxética, deportes, seguros, servizos inmobiliarios, financeiros e bancarios así como de gran consumo, alimentación e retail, co fin de ofrecerlle os seus produtos ou servizos e realizar ofertas comerciais, a condición de que Vde. marcase o check legal autorizando o envío das devanditas comunicacións comerciais
  • Aquelas actividades propias do obxecto social dos responsables do tratamento.
 4. Consentimento do usuario

  O envío dos datos mediante o seu rexistro nos nosos formularios, mediante o uso de mensaxes de correo electrónico ou outro medio, proporciónanos voluntariamente a súa información. Dita información pode incluír o seu nome, comentarios, opinións, a dirección de correo electrónico ou o teléfono. O Usuario garante que os datos persoais facilitados a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. son veraces e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación dos mesmos, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. Respecto a aquela información que sexa remitida por menores de idade, será requisito imprescindible que o remitente obtivese previamente o consentimento paterno, do titor ou do legal representante para que os datos de carácter persoal poidan ser obxecto de tratamento automatizado.

 5. Transmisión de datos

  Para cumprir coas finalidades sinaladas na presente Política de Privacidade, é necesario que compartamos os seus datos persoais a entidades pertencentes ao grupo empresarial do que forma parte BYSIDECAR, así como a terceiras entidades (destinatarios) no caso de que:

  • Vostede proporcionase o seu consentimento explícito para un ou máis fins específicos segundo o art. 6.1.a) do RGPD.
  • A divulgación segundo o art. 6.1.f) do RGPD sexa necesaria para a aseveración, exercicio ou defensa de reclamacións xudiciais.
  • Para o caso no que exista unha obrigación legal para a divulgación segundo o art. 6.1.c) do RGPD.
  • Sexa legalmente permisible e necesario para cumprir coas obrigacións contractuais segundo o art. 6.1.b) do RGPD.
  • Naqueles supostos nos que BYSIDECAR contrate os servizos de terceiros, os seus datos persoais poderán ser tratados por un encargado do tratamento.

  Non se producirá a transmisión dos seus datos persoais con fins distintos aos enumerados anteriormente Sen prexuízo do anterior, informámoslle que as referidas entidades atópanse situadas no Espazo Económico Europeo, polo que a transferencia de datos persoais estará baixo un nivel de protección de datos seguro e garantindo a confidencialidade dos mesmos.

 6. Conservación dos teus datos.

  BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. unicamente conservarán e tratarán os datos dos Usuarios mentres permanezan as finalidades para as que foron solicitados e, en calquera caso, ata o vencemento dos prazos legalmente establecidos. O tratamento dos datos para a remisión de comunicacións informativas realizarase mentres o Usuario non revogue o seu consentimento e mentres permanezan inalterados os fins para os cales se solicitaron devanditos datos de carácter persoal. Posteriormente, procederase ao bloqueo dos datos de carácter persoal, que permanecerán a disposición exclusiva dos xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as autoridades competentes para a esixencia de posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición das mesmas. Cumprido o citado prazo, BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. procederán á supresión dos datos.

 7. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e supresión

  O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, portabilidad e supresión ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a Bysidecar, S.L., A/A: Departamento de protección de datos, Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña) ou ben á nosa dirección de correo electrónico: lopd@bysidecar.com Así mesmo, infórmase os Usuarios que teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) no caso de que consideren vulnerados os seus dereitos.

 8. Tamén recibimos información técnica cando usa os nosos servizos

  Actualmente cando usa un sitio web, unha aplicación móbil ou outro servizo da internet, case sempre se crea e rexístrase determinado tipo de información de maneira automática. A continuación, informámoslle dalgúns tipos de información que recompilamos canto Vde. Utiliza este sitio web:

  • Datos de rexistro: Cando navegas pola nosa páxina web os nosos servidores rexistran automaticamente información (“datos de rexistro”), que inclúe os datos que envía o seu navegador cada vez que visitas un sitio web.
  • Estes datos de rexistro poden incluír a túa dirección de protocolo da internet, as direccións das páxinas web que visitases e que tiñan contidos de Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., o tipo de navegador e a súa configuración, a data e hora da petición, como utilizaches a web e os datos contidos en cookies.
  • Datos de cookies: Segundo o modo en que accedas aos nosos produtos, poderiamos usar cookies (“un pequeno arquivo de texto que envía o teu computador cada vez que visitas o noso sitio web”), ou ben algunha tecnoloxía similar para almacenar datos de rexistro. Cando usamos cookies, poden ser de “sesión” (permanentes activas ata que se pecha o navegador) ou “persistentes” (están activas ata que Vde. ou o navegador as borra). Un exemplo, poderiamos usar cookies para almacenar as túas preferencias de idioma ou outros axustes, de forma que non sexa necesario configuralos cada vez que visites a Web.
  • Podes obter máis información detallada sobre o uso que facemos das cookies na seguinte ligazón https://www.contratar-rcable.es/cookies.
  • Información do dispositivo: Ademais de rexistrar datos, tamén poderiamos recompilar información achega do dispositivo co que accedes á Web, como o tipo, a súa configuración, a súa identificación única, o sistema operativo que utilizas ou datos sobre bloqueos. A recompilación deste tipo de información adoita depender do tipo de dispositivo que utilices e da súa configuración. A información é diferente se utilizas un Mac, un PC, un Iphone ou un teléfono Android. Para saber o tipo de información que nos envía o teu dispositivo, podes consultar as políticas do fabricante do dispositivo ou do provedor de software.
 9. Seguridade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, adoptan os niveis de seguridade requiridos pola normativa vixente en materia de protección de datos en cada momento, é dicir, as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros. Respecto a calquera tipo de dúbida ou controversia relativa á nosa política de privacidade de datos pode poñerse en contacto connosco dirixíndose a calquera das direccións postais e/o electrónicas indicadas no apartado de identificación dos responsables do tratamento.

 10. Modificacións da política privacidade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U poderán cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web. O feito de continuar navegando por www.contratar-rcable.es despois da entrada en vigor dos referidos cambios entenderase como a súa aceptación da política así modificada. No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notificarémolo de maneira máis destacada ou solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifica a lei.

 11. Lei Aplicable e Foro

  Este Sitio web e as condicións contidas nesta Política de Privacidade réxense pola lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa ou conflito derivado ou relacionado co acceso e a utilización do Sitio web, ou da interpretación e cumprimento das mencionadas condicións as partes sométense á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

cobertura

cobertura de fibra óptica de R

consulta no noso rueiro online se a fibra óptica de R chega ao teu fogar.
--
--
CANTABRIA
CORUÑA, A
LEÓN
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
no encuentro lo que busco
--
--
no encuentro lo que busco
--
--
no encuentro lo que busco
--
--
no encuentro lo que busco
--
--
no encuentro lo que busco

ofertas fibra

descubre nuestras ofertas de fibra y móvil para disfrutar de la máxima velocidad y datos para tu móvil.

cerrar
política de protección de datos

 1. Responsable do tratamento dos datos

  O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de Datos Persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os Datos Persoais. Para os efectos da presente Política de Privacidade, os corresponsables do tratamento dos Datos Persoais son:

  • BYSIDECAR, S.L.
   NIF: B-70466057
   Dirección postal: Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña)
   Correo electrónico: hello@bysidecar.com
 2. Obxecto da Política de Privacidade

  O obxecto da presente política de privacidade é informarlle no relativo ás normas que rexerán o tratamento dos datos de carácter persoal que facilitasen a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U mediante a web www.contratar-rcable.es (en diante “A Web”).
  Mediante esta Política de Privacidade a nosa intención é informar os usuarios sobre a recompilación e tratamento de datos persoais que leva a cabo o responsable da Web, os fins para os que utilizamos os datos e as formas en que se xestionan tales datos, en estrito cumprimento co principio de transparencia en virtude da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPD”), así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulación destes datos ("RGPD"). Para estes efectos, os responsables do tratamento dos datos persoais son Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, e os datos de contacto atópanse recollidos na Sección de Identificación do responsable desta Política de Privacidade.

 3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

  Os datos que Vde. facilita a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, teñen como finalidade:

  • Poder xestionar a súa petición e prestación de servizos proporcionada a través da Web;
  • Enviarlle información por calquera medio, incluído o correo electrónico e/o medio equivalente, sobre servizos adecuados e personalizados que Vde. solicite en cada momento;
  • Manterlle informado, por calquera medio de comunicación electrónica, daquelas ofertas, novidades e promocións comerciais de terceiras entidades, incluíndo a análise e a formación de perfís e, en xeral, a realización de accións comerciais, de promoción e/o márketing relacionadas con provedores de transportes, telecomunicacións, alimentación, actividade enerxética, deportes, seguros, servizos inmobiliarios, financeiros e bancarios así como de gran consumo, alimentación e retail, co fin de ofrecerlle os seus produtos ou servizos e realizar ofertas comerciais, a condición de que Vde. marcase o check legal autorizando o envío das devanditas comunicacións comerciais
  • Aquelas actividades propias do obxecto social dos responsables do tratamento.
 4. Consentimento do usuario

  O envío dos datos mediante o seu rexistro nos nosos formularios, mediante o uso de mensaxes de correo electrónico ou outro medio, proporciónanos voluntariamente a súa información. Dita información pode incluír o seu nome, comentarios, opinións, a dirección de correo electrónico ou o teléfono. O Usuario garante que os datos persoais facilitados a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. son veraces e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación dos mesmos, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. Respecto a aquela información que sexa remitida por menores de idade, será requisito imprescindible que o remitente obtivese previamente o consentimento paterno, do titor ou do legal representante para que os datos de carácter persoal poidan ser obxecto de tratamento automatizado.

 5. Transmisión de datos

  Para cumprir coas finalidades sinaladas na presente Política de Privacidade, é necesario que compartamos os seus datos persoais a entidades pertencentes ao grupo empresarial do que forma parte BYSIDECAR, así como a terceiras entidades (destinatarios) no caso de que:

  • Vostede proporcionase o seu consentimento explícito para un ou máis fins específicos segundo o art. 6.1.a) do RGPD.
  • A divulgación segundo o art. 6.1.f) do RGPD sexa necesaria para a aseveración, exercicio ou defensa de reclamacións xudiciais.
  • Para o caso no que exista unha obrigación legal para a divulgación segundo o art. 6.1.c) do RGPD.
  • Sexa legalmente permisible e necesario para cumprir coas obrigacións contractuais segundo o art. 6.1.b) do RGPD.
  • Naqueles supostos nos que BYSIDECAR contrate os servizos de terceiros, os seus datos persoais poderán ser tratados por un encargado do tratamento.

  Non se producirá a transmisión dos seus datos persoais con fins distintos aos enumerados anteriormente Sen prexuízo do anterior, informámoslle que as referidas entidades atópanse situadas no Espazo Económico Europeo, polo que a transferencia de datos persoais estará baixo un nivel de protección de datos seguro e garantindo a confidencialidade dos mesmos.

 6. Conservación dos teus datos.

  BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. unicamente conservarán e tratarán os datos dos Usuarios mentres permanezan as finalidades para as que foron solicitados e, en calquera caso, ata o vencemento dos prazos legalmente establecidos. O tratamento dos datos para a remisión de comunicacións informativas realizarase mentres o Usuario non revogue o seu consentimento e mentres permanezan inalterados os fins para os cales se solicitaron devanditos datos de carácter persoal. Posteriormente, procederase ao bloqueo dos datos de carácter persoal, que permanecerán a disposición exclusiva dos xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as autoridades competentes para a esixencia de posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición das mesmas. Cumprido o citado prazo, BYSIDECAR e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U. procederán á supresión dos datos.

 7. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e supresión

  O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, portabilidad e supresión ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a Bysidecar, S.L., A/A: Departamento de protección de datos, Edificio Proa (Matogrande) C/ García Sabell nº 1, plantas 7 y 8. 15009 (A Coruña) ou ben á nosa dirección de correo electrónico: lopd@bysidecar.com Así mesmo, infórmase os Usuarios que teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) no caso de que consideren vulnerados os seus dereitos.

 8. Tamén recibimos información técnica cando usa os nosos servizos

  Actualmente cando usa un sitio web, unha aplicación móbil ou outro servizo da internet, case sempre se crea e rexístrase determinado tipo de información de maneira automática. A continuación, informámoslle dalgúns tipos de información que recompilamos canto Vde. Utiliza este sitio web:

  • Datos de rexistro: Cando navegas pola nosa páxina web os nosos servidores rexistran automaticamente información (“datos de rexistro”), que inclúe os datos que envía o seu navegador cada vez que visitas un sitio web.
  • Estes datos de rexistro poden incluír a túa dirección de protocolo da internet, as direccións das páxinas web que visitases e que tiñan contidos de Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U., o tipo de navegador e a súa configuración, a data e hora da petición, como utilizaches a web e os datos contidos en cookies.
  • Datos de cookies: Segundo o modo en que accedas aos nosos produtos, poderiamos usar cookies (“un pequeno arquivo de texto que envía o teu computador cada vez que visitas o noso sitio web”), ou ben algunha tecnoloxía similar para almacenar datos de rexistro. Cando usamos cookies, poden ser de “sesión” (permanentes activas ata que se pecha o navegador) ou “persistentes” (están activas ata que Vde. ou o navegador as borra). Un exemplo, poderiamos usar cookies para almacenar as túas preferencias de idioma ou outros axustes, de forma que non sexa necesario configuralos cada vez que visites a Web.
  • Podes obter máis información detallada sobre o uso que facemos das cookies na seguinte ligazón https://www.contratar-rcable.es/cookies.
  • Información do dispositivo: Ademais de rexistrar datos, tamén poderiamos recompilar información achega do dispositivo co que accedes á Web, como o tipo, a súa configuración, a súa identificación única, o sistema operativo que utilizas ou datos sobre bloqueos. A recompilación deste tipo de información adoita depender do tipo de dispositivo que utilices e da súa configuración. A información é diferente se utilizas un Mac, un PC, un Iphone ou un teléfono Android. Para saber o tipo de información que nos envía o teu dispositivo, podes consultar as políticas do fabricante do dispositivo ou do provedor de software.
 9. Seguridade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U, adoptan os niveis de seguridade requiridos pola normativa vixente en materia de protección de datos en cada momento, é dicir, as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros. Respecto a calquera tipo de dúbida ou controversia relativa á nosa política de privacidade de datos pode poñerse en contacto connosco dirixíndose a calquera das direccións postais e/o electrónicas indicadas no apartado de identificación dos responsables do tratamento.

 10. Modificacións da política privacidade

  Bysidecar, S.L. e R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES S.A.U poderán cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web. O feito de continuar navegando por www.contratar-rcable.es despois da entrada en vigor dos referidos cambios entenderase como a súa aceptación da política así modificada. No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notificarémolo de maneira máis destacada ou solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifica a lei.

 11. Lei Aplicable e Foro

  Este Sitio web e as condicións contidas nesta Política de Privacidade réxense pola lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa ou conflito derivado ou relacionado co acceso e a utilización do Sitio web, ou da interpretación e cumprimento das mencionadas condicións as partes sométense á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

Cobertura R: a túa mellor opción de fibra, móbil, TV e fixo en Galicia, León e Asturias


Definición de fibra óptica

Como paso previo a pescudar todas as opcións para consultar a túa cobertura de fibra óptica de R e os distintos beneficios das nosas ofertas e tarifas de fibra, móbil, fixo e TV á carta, é necesario coñecer que é realmente a fibra óptica e porque aumenta o rendemento da túa conexión a Internet desde o teu domicilio particular.


Se contratas a fibra óptica en R Cable estás a optar polo mellor servizo, cos últimos avances en tecnoloxía e un prezo inmellorable. A oferta converxente de R reúne Internet, telefonía móbil, telefonía fixa e todas as canles de TV cos mellores contidos. A fibra óptica é un material de última xeración co que poderás navegar cunha velocidade de ata 1Gb por segundo, co que poderás gozar dunha nova experiencia nos teus momentos de lecer ou traballo, asegurando o máximo rendemento en cada momento.


Que ofrece a fibra óptica de R?

A cobertura de fibra óptica de R atópase dispoñible tanto aos núcleos urbanos como en zonas rurais de Galicia, León e Asturias, asegurando o mellor servizo de fibra óptica destas rexións. Máis de 100 municipios de Galicia, Asturias e León dispoñen a nosa cobertura de fibra óptica, gozando de todas as vantaxes e beneficios que ofrece.


Consegue Internet de ata 1 Gb coas novas tarifas de R, grazas á rede propia de fibra instalada ao longo e ancho dos territorios citados. R Cable ofrece un servizo de fibra personalizado, creado e testado polos nosos especialistas, para que navegues sen limitacións coa túa tarifa ideal. Queres empezar a formar parte da comunidade R?


Cales son as vantaxes da fibra óptica?

 • Transmisión de datos de alta velocidade (10 veces máis rápido que con servizo ADSL)
 • Posibilidade de conectar varios dispositivos sen perder calidade no servizo
 • Gozar dos teus xogos en liña sen latencia, mellorando a experiencia de usuario
 • Ver as túas series e películas favoritas en televisores Full HD ou 4K coa máxima definición

Que servizos están dispoñibles en R Cable?

R converteuse no operador galego referencia no mundo das telecomunicacións, cunha rede de fibra propia e un abanico de servizos onde se engloban Internet de banda ancha, telefonía fixa e móbil e televisión, que poderás axustar ás túas necesidades cos nosos combos R.

Para calquera dúbida sobre a eficiencia da cobertura R de fibra na túa localización recomendamos realizar unha consulta dispoñible na páxina web, onde atoparás unha área con información da cobertura na túa zona; estaremos encantados de poder darche a benvida como parte da comunidade R.

Naquelas comarcas onde non teñan acceso á fibra ofrecemos o noso servizo de ADSL, para que todos os residentes en Galicia teñan a posibilidade de acceder a Internet desde o seu domicilio ou zona de traballo.


Está dispoñible a fibra óptica na miña casa?


Se necesitas coñecer como podes consultar a túa cobertura de fibra no teu domicilio, ben polo feito de que queres darche de alta nunha nova tarifa da internet con máis veloz e potente na túa dirección actual, ou ben se che mudaches recentemente e queres coñecer a cobertura do teu novo piso ou casa, en R Cable dámosche toda a información necesaria da maneira máis rápida e sinxela posible.


Introduce a túa dirección no rueiro en liña dispoñible nesta web e feixe clic sobre o botón ‘Consultar’. Terás toda a información necesaria en relación á dispoñibilidade da fibra ao instante. Non esperes máis e pon os teus datos na nosa app para que nos poñamos en contacto contigo canto antes. Falamos?


Que cobertura ten R?

A cobertura móbil de R funciona coa rede de Orange, a cal posúe unha infraestrutura de gran tamaño que fornece servizos de telefonía móbil no 99% do territorio nacional.

Todas as capitais de Galicia dispoñen de velocidade 5gG, segundo o mapa facilitado por Orange; isto posibilita a R ofrecer cobertura móbil de máximo rendemento, equiparando ás grandes urbes galegas coas maiores cidades de España, como Madrid ou Barcelona.


Cales son as vantaxes do 4G?

 • Maior velocidade na túa conexión a internet (aproximadamente 10 veces superior ao 3G)
 • Redución da latencia no teu dispositivo móbil, o que permite un funcionamento máis fluído.
 • Realización de videoconferencias de alta calidade
 • Uso de videoxogos en liña con máximo rendemento e sen cortes
 • Visualización de vídeos e TV en streaming en HD e Full HD

Cales son as vantaxes do 5G?


 • Aumenta a túa velocidade de navegación con respecto ao 4G. Estarán dispoñibles tarifas de ata 10 xigas por segundo. Con iso as descargas de contidos faranse en segundos.
 • Mellora a túa cobertura de móbil con respecto ao actual. Non terás problemas para falar cos teus mesmo en zonas onde agora a comunicación é case imposible.
 • A latencia -retardo temporal dentro dunha conexión- diminúe 10 veces con respecto á actual.
 • Poderás conectar varios dispositivos no teu domicilio de maneira simultánea sen ningún problema con respecto á velocidade de conexión de cada un deles.

Por que R é o operador móbil líder en Galicia?

R é o único operador que ofrece cobertura móbil e servizo da internet de alta velocidade en parte da xeografía galega, o que a converte na empresa líder e máis eficiente en servizos ligados a internet e telefonía.

As nosas tarifas móbiles poden adaptarse ao usuario. R ten moi conta as necesidades do cliente, atopando a tarifa móbil adecuada para cada perfil e requisito; a tarifa de datos, as chamadas ilimitadas ou os minutos gratis poden definirse por e para cada cliente de R.

O noso equipo estará encantado de axudarche con calquera dúbida.


R Cable:Quen somos e que ofrecemos?

R Cable somos distribuidores oficiais de Mundo R, o operador galego coa maior rede de fibra óptica de Galicia, con case un millón de vivendas e locais que xa confiaron no noso servizo de alta velocidade.

Por outra banda, ofertamos un servizo de cobertura móbil que fornece 4G aos dispositivos móbiles nos principais núcleos urbanos do territorio galego.

Con R poderás gozar tamén de Wificlientes R, unha plataforma en liña que permite a conexión a unha rede wifi gratuíta en 120.000 puntos exteriores de Galicia.

As ofertas converxentes ofrecidas por R, onde cada usuario pode elixir o pack da internet + teléfono + TV máis apropiado, contan con multitude de opcións e tarifas adaptadas a cada cliente.


Wificlientes R: navega a máxima velocidad sen límites

Wificlientes R permite a todos os clientes de R gozar dun servizo de Wifi gratuito dispoñible en gran parte del territorio galego.

A principal vantaxe de Wificlientes R é o aforro de datos por parte do usuario unha vez o servizo estea activo, permitindo navegar por Internet, así como recibir chamadas e SMS.

Para a súa utilización os únicos requisitos son: ter contratada a rede de móbil de R e descargar a APP Usuarios Servizos R. Navega sen límites sen gastar os teus xigas.